Izmir imsakiye, Bornova imsakiye Izmir davetiye, Bornova davetiye Izmir imsakiye, Bornova imsakiye Izmir davetiye, Bornova davetiye Izmir imsakiye, Bornova imsakiye Izmir davetiye, Bornova davetiye

İzmir Reklam

Köymenler İzmir’de   Reklamı nerede yaptırabiliriz?: telefon: 0232 374 0 724

Reklam Nedir:
Reklamlar yalnızca birbiriyle yarışan bir mesajlar topluluğu değildir. Reklamı yapanlar hedef Pazar temeline göre reklam araçlarını seçmeye ve Reklamlarının geliştirmeye çalışmalıdır. Bir başka değişle Reklam, bilgi vermek inandırmak önceden satış sağlamak için paralı kitle iletişim araçlarının kullanılmasıdır.
Reklamların çoğu halka ( Müşteriye ) belirli yapımcılara ve böylelikle ulusal ekonomiye yararlı bir yarışma aracı olduğunu savunulur. Reklamın insanlara özgür seçme hakkı verdiği sanılır Reklamlarda bir tür ürünün bir firmanın öbürüyle yarıştığı doğrudur. Ne var ki her reklam imgesinin öbürünün güçlendirdiği hızlandırdığı da doğrudur.
Reklamlarda karşılaştırmalar vardır bunlar arasında bir seçme yapmaya çağırılır. Oysa dizgisel olarak ele alındıklarında Reklamlar bir tek şeyi önerir. Reklamlarla her birimize bir nesne daha satın alarak kendimizi yada yaşamlarımızı değiştirmemizi önerilir.
Bir yandan aynı ihtiyacı gidermek için kullanılan mal ve hizmetleri üretenleri sayısının artması, öte yanda da teknolojinin hızlı gelişimi sonucu her Gün yeni yeni ürünlerin bulunması işletmeleri reklam yapmaya zorlamaktadır. Genellikle işletmelerin amacı, ürettikleri mal ve hizmetlerin geniş tüketici kitlelere satın alınmasını sağlamaktadır. Durum böyle olunca pazarlama yönteminin temel fonksiyonları arasında bulunan reklam günümüz ekonomik yapısının vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Gerek teknolojik ve gerekse ekonomik koşullar sonucu tüketici ile tüketici arasında mesafe büyümektedir.Teknolojinin hızlı gelişimi her geçen gün yazara yeni farklı ürünlerin sunulmasını doğurmaktadır.
Reklamın tanımını modern pazarlama anlayışının ağırlık merkezi olarak kabul edilen, tüketici açısından yaparsak; “Tüketiciye, üretilen mal ve hizmetler hakkında yeterli ve doğru bilgiyi, çeşitli haberleşme araçları yardımıyla iletmektir” diyebiliriz .
Reklamın Amacı
Bir reklamın genel amacı basın ya yada yayın yoluyla bir mal yada hizmetle ilgili bir izlenim yaratmak ya da satış sağlamaktır.
Reklamın işletmeler açısından temel amacı kârlılığı arttırmak ise de pazarlama açısından bazı özel amaçları da vardır. Eğer özel amaçlar dikkate alınmaksızın bir reklam kampanyasının başarılı olma şansı zayıftır. Özel ya da alt amaçlar genel olarak söyle sıralanabilir: Kişisel satış programını desteklemek , Aracılarla ilişkileri geliştirmek ,  Yeni bir pazara girmek, ya da yeni bir tüketici grubunu çekmek .

 1.   Yeni bir mal pazara sunmak ,
 2.   Endüstri dalının satışlarına geliştirmek ,
 3.   Önyargılara karşı durmak ,
 4.   İşletmenin saygınlığını sağlamak ,
 5.   Bir endüstri malının reklamı düzenlenirken şu amaçlar belirlenebilir:

Doğrudan satışları arttırmak için:

Umulan alıcıları malın dağıtımını yapan aracı kurumlara başvurmaya özendirmek ,
Özel satış koşullarını açıklamak ,
İşletmeye yeni aracılar kazandırmak ,
Uzman kişilerin ( mimari, Mühendis ) malı ilgilenen kişilere önermelerini sağlamak ,
Malı tanıtmak ve ilgi uyandırmak için:

 1.  Umulan alıcılara malın niteliklerini duyurmak ,
 2.  Yeni malların varlığını bildirmek ,
 3.  Malın kullanımından sağlanacak yararları göstermek ,
 4.  Malı, rakip mallarla karşılaştırmak ,
 5.  Malın nasıl kullanılacağını göstermek ,
 6.  Umulan alıcılara, işletmenin teknik yeteneklerine, üretim olanaklarına ve sağladığı hizmetlere ilişkin bilgiler vermek ,

Malın nereden satın alınabileceğini açıklamak ,
Malın niteliklerindeki ( fiyat, Ambalaj, renk vb.) değişiklikleri açıklamak ,
Yeni marka ismi ya da simgesini açıklamak .
Reklam Türleri – Çeşitleri
Coğrafi yönden
Reklam, coğrafi açıdan ulusal ve yerel olarak gruplanabilir. Ancak reklamın ulaştığı coğrafi alan kesin olarak özellikle günümüz teknolojilerinde belirlemek mümkün değildir.
•a) Ulusal Reklam: Genellikle üreticiler tarafından yapılır ve ülke sınırları içindedir.
•b) Yerel Reklam: Daha çok perakendeciler tarafından yöre yada bölge çapında yapılan reklamlardır.
Reklamın içeriği yönünden
Ürün yada hizmet reklamları, marka Reklamları , kurum reklamları vs. şeklinde gruplama yapabiliriz.
a) Ürün ve hizmet reklamları: Belli bir ürünü özellik ve üstünlüklerini ön plana çıkarır. Belirli bir markaya yönelik reklam ise o markanın diğerlerine göre avantaj ve yararlarını vurgular .
b) Kurumsal Reklam: Bir ürün yerine bir kurumun tanıtımı ve özellikleri üzerine kurulur. Örneğin Yapı Kredi Bankasının hiç ara vermeksizin yoğun reklam yapması ve bunun üzerine diğer bankaların harekete geçirmesi ve o bankaların büyük reklam kampanyaları ve Promosyonlar yapmayı zorlaması
Hedef kitle yönünden
Seslendiği hedef ve kitle yönünden reklamlar
a) Tüketici Reklamları : Tüketiciye yönelik reklamlar
b) Endüstriyel ve ticari reklamlar : Üreteci ve aracılara yönelik reklamlar olarak gruplamak mümkün
Reklam yapanlar Yönünden
Reklam yapanlar başka bir değişle reklam verenler, üretici, toptancı, perakendeci reklamlarıdır.
Talebe Etki düzeyi yönünden
Birincil talebi arttırıcı reklamlarda belirli bir markayı tanıtmak yerine ürünün kendisini tanıtımı hedeflenir.
Reklam araçları yönünden
Radyo, megofon, Telefon , ses bantları, bağırma yoluyla sesli; yazılı medya, pano, billboard, el ilanı, tele faks yoluyla yazılı; Televizyon, teletekst, sinema, slayt, video gibi görüntülü, üç unsurunda bulunduğu bilgisayar multimedya yazılımları bilgisayar ağları yoluyla çok seçenekli reklam kanalları kullanmak mümkündür.
Günümüzde en çok kullanılan araçlardan olan Televizyon ve radyon reklamlarıdır.
a) Radyo reklamları:
Reklam ve kamu ilan ,
Müzikli ve Dramatik yapılı reklam ,
Programlı reklam ,
Özel tanıtıcı reklam programları ,
Sosyal amaçlı reklam ,
b) Televizyon reklamları
Hareketsiz reklam ,
Hareketli reklam ,
Program görüntüsü üzerine reklam ,
Özel tanıtıcı reklam
Reklamın Açıkça Yapılıp Yapılmaması Yönünden Reklamlar
Reklam olduğunda kuşku duyulmayan, belirli bir reklam kuşağı içinde yayınlanan, ajans, müşteri ve medya sorumluluğu belli olan reklamlar açık reklamlar olarak adlandırılır. Oysa gizli reklamlarda böyle açıklık yerine ürünle hiç ilgisi olmayan bir konu yada program içinde bir ürüne ait markanın göstermesi yolu seçilir. Bu durumda reklam bedelinden kaçınarak üstelikte içinde yer aldığı konu yada programın etkisinden yararlanarak reklam yapılmış olur. Eğer marka belirtmeden belirli bir ürünün ilgisiz bir konu içinde sürekli kullanımı gösteriliyorsa burada prime yada jenerik türden talebin yaratılması söz konusudur.
Amaç Yönünden Reklamlar
a) Bilgi verici reklamlar : Piyasa için yeni olan bir mal yada markanın tanıtımı için yapılan reklamlardır. Aynı zamanda piyasada varolan bir ürünün fiyat değişikliklerinin duyurulması, mala bağlı hizmetlerin açıklanması olası / varolan tüketici kaygılarının giderilmesi amacıyla yoğun biçimde başvurulan türlerdir. Bu tür reklamlar, primer talebi oluşturmak için kullanıldığı gibi malın yaşam süreci açısından tanıtım döneminde bulunan mallar içinde uygun bir reklam türüdür.

b) İkna Edici Reklamlar : Ürünün gelişme dönemlerinde rakip malların ortaya çıkması nedeniyle, özellikle marka seçimi, mal konumlandırmada, tüketici algılarını değiştirme amacıyla ikna edici reklamlar yapılır. Markalar arası rekabet nedeniyle karşılaştırmalı Reklamlara da başvurulabilir. Bu tür reklamda, benzer türdeki ürünlerin karışlaştırılması yoluyla belli bir markanın üstünlüklerini kanıtlamak ya da vurgulamak için yapılır.
c) Hatırlatıcı Reklamlar : Malın yaşam süreci içinde olgunluk döneminde ürünün unutulmaya yüz tutması nedeniyle tüketicinin hafıza tazelemesi amacını taşır. Ürünün kendisini, parçasını, tamamlayıcısını hatırlatma yoluyla ürüne duyulan ilgiyi Canlı tutmak mümkündür.
d) Destekleyici Reklamlar : Öte yandan ürünü yeni satın almış olanların ürünle ilgili olası kaygılarını giderebilmek amacıyla onları rahatlatan mesajlar vererek kararlarını destekleyici nitelikte reklamlar yapılır.
Reklamda 5 Önemli Madde
1.Money ( Para ) : Reklam için harcamayı düşündüğümüz para ,
2.Message ( Mesaj ) : Reklamda Vereceğimiz Mesaj ,
3.Mission ( Misyon ) : Neden reklam yapıyoruz (Yeni ürün tanıtımı,pazara nüfüz etme,…vs)
4.Measurement ( Ölçüm ) : Reklam Etkinliğinin ölçümü ,
5.Media ( Medya ) : Medya Kullanımı ( TV, Radyo, Gazete, Dergi, internet …)
Reklam Bütçesi Belirleme
Reklam bütçesi belirlemede aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır;
1.Maksimum Harcama ,
2.Satış Yüzdesi Yöntemi ,
3.Rakipleri İzleme Yöntemi ,
4.Hedef Yönetimi ,
5.Kantitatif Yöntemler
İnternette Reklam Uygulama Şekilleri
İnternet gelişrildiğinden bugüne kadar çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Günümüzde reklam amaçlı kullanımı oldukça yaygın bir hal almıştır. İnterneti reklam amaçlı kullanma yöntemleri
1     Reklam
2.    Logo Amblem Tasarımı
3.    Kurumsal Kimlik Tasarımı
4.    Prezentasyon Tasarımı
5.    E –Kataloğ Tasarımları
6.    Web Sitesi Tasarımı
7.    Banner Tasarımı
8.    Firma CD Oluşturma
1.    Tabela
Totem Türü Tabelalar
•    Pylon Totem
•    Billboard
•    Hıgh Rise Totem
•    Cephe Alın Panosu
•    Duvar ve Cephe Giydirme
•    Çatı tabelaları
2   Işıksız Tabelalar
•    DKP Saç Tabelalar
•    Demir Konstrüksiyonlu Germe Tabelalar
•    Su Kontraplaklı Germe tabelalar
•    Alümiyum Zeminli Tabelalar
•    Alükobant Zeminli Tabelalar
•    Kutu harfli Alüminyum Zeminli Tabelalar
•    Kutu Harfli Alükobant Zeminli Tabelalar
•    Kesim Harfli Alükobant Zeminli Tabelalar
•    Kesim Harfli Alüminyum Zeminli Tabelalar
3    Işıklı Tabelalar
•    Klasik Kasa Işıklı Tabelalar
•    Alükobant Işıklı Tabelalar
•    Alüminyüm Oymalı Işıklı Tabelalar
•    Alüminyüm Gravürlü Tabelalar
•    Ledli Tabelalar
•    Animasyonlu RGB Tabelalar
4    Roll Up Stands

•    Örümcek Stand
•    Esnek Rulo Standı
•    Alüminyum X Banner Stand
•    Sunum Standları
•    Snapper Uygulamalar

5    Neonlu Tabelalar
6   Led Tabelalar

•    Derece ve Saatler
•    Eczane Led Tabelaları
•    RGB Renkli Ful Animasyonlu Tabelalar
•    Kayan Yazı
•    Animasyonlu Ledli Tabelalar

7    Yol tabelaları

•    DKP Saç Tabelalar
•    Demir Kontriksinlu Germe Tabelalar
•    Su Kontraplaklı Germe Tabelalar
•    Totem Tabelalar
•    A Tabelalar

Park Yapılmaz Tabelaları

Dijital Baskı

•    İç mekan
a.    Branda Baskı
b.    Folyo Baskı
c.    Bayrak Baskı
Flama Baskı

Dış Mekan

Branda Baskı
Folyo Baskı
Branda Baskı
Folyo Baskı
Bayrak Baskı
Flama Baskı
Cam Filmi

One Vay Vision

3 Yönlendirmeler

•     Bina İçi Yönlendirmeler
•     Dış Mekan Yönlendirmeler

4   Kutu Harfler

•    Pleksi Kutu Harf
•    DKP  Kutu Harf
•    Alüminyum Kutu Harf
•    Krom Kutu Harf
•    Prinç Kutu Harf

5 Araç Kaplama

•    Normal Folyo ile Kısmi Araç Kaplama
•    Kos Folyo ile Araç Kaplama
•    Bayrak Baskı•

8 Promosyon

•    Duvar saatleri
•    Masa Saatleri
•    Kalemlikler
•    Masa Setleri
•    Plastik Ürünler
•    Porselen Kupalar
•    Çakı ve El Fenerleri
•    Çakmak ve Küllükler
•    Ajandalar
•    Anahtarlıklar
•    Araç Kokular
•    Fihristler
•    Kalem Setleri
•    Deri Ürünler
•    Metal ve Plastik Kalemler
•    Tablolar
•    Şapkalr –T-Shırt
•    Kristal ve Plaketler
•    Elektronik İthal Ürünler

9    Matbaa

•    Afiş
•    Gider Pusulası
•    Zarf
•    Bloknot
•    Broşür
•    El ilanı
•    Stiker
•    Kartvizit
•    Kurumsal Kimlik
•    Davetiye
•    Kataloğ
•    Mağnet
•    Sunum Dosyası
•    Kaşe
•    Dergi
•    Kitap

Matbu evrak

•    Antedli Kağıt
•    Fatur
•    İrsaliye
•    Tahsilat Makbuzu
•    Dekont
•    İmsakiye
•    Takvim
•    Oto Paspas
•    Karton Çanta
7 Dijital Makine Satış
•    Solvent makinalar
•    Eko Solvent Makinalar
•    CNC Makinalar
•    Lazer Makinalar

10 Prodüksiyon
•    Firma CD Oluşturma
•    Ürün Resimleri Tasarım ve Çekimi
•    Havadan İşyeri Resim ve Arazi görüntüleri Çekimi
•    Firmaya Logo – Web – Kurumsal Kimlik – Sanal Ortamda Tanıtım

İzmir Reklam,İzmir’de Reklam,İzmirli Reklamcı,İzmirde Reklamcılar
Bornova Reklam,Bornova’da Reklamcı,Bornovalı Reklamcılar
Manisa’da Reklamcı,Manisalı Reklamcılar,Manisa’da Reklamcılar
Işıkkent’de Reklamcı,Işıkkentli Reklamcılar,Işıkkentdeki Reklamcı
Alsancak’ta Reklamcı,Alsancaklı Reklamcılar,Alsancağa Reklamcı
Konak Reklam,Konak’ta Reklamcı,Konağa Reklamcılar
Buca’da Reklamcı,Bucalı Reklamcılar,Bucaya Reklamcı
Karşıyaka Reklam,Karşıyaka Reklamcı,Karşıyakada reklamcıla.
İzmir’de   Bornova’da Reklamcı,   Bornova’da Reklamcı  İzmir, İzmirli   Bornova’da Reklamcı,  İzmire   Bornova’da Reklamcı, Bornova’da Reklam,Bornovalı Reklamcı,Sürekli Bornova’da Reklamcı,Bornova’da Reklamcılar,  Bornova’ya Reklamcı,Bornovalıya  reklamcılar, Reklamcı Bornova, Ajans Köymenler Bornova,Tabelacı Köymenler, Reklamcı Köymenler,
Bornova’da  Reklamcı, Bornovalı Usta Reklamcı, Bornova’da   Bornova’lı Reklamcı,   Bornova’da Reklamcı,  Bornova İzmir   Bornova’da Reklamcı,Konak   Bornova’da Reklamcı,  , Konak’ta   Bornova’da Reklamcı,  Konaklı   Bornova’da Reklamcı, Estetik   Bornova’da Reklamcı, ÇağdaşBornova’da Reklamcı , KarşıyakaBornova’da Reklamcı, Karşıyaka’da Bornova’da Reklamcı’cu, Karşıyakalı Bornova’da Reklamcı, ManisadaBornova’da Reklamcı,  ManisalıBornova’da Reklamcı, ManisadaBornova’da Reklamcı, Ucuz   Bornova’da Reklamcı  , Acil   Bornova’da Reklamcı,AlsancaktaBornova’da Reklamcı, Alsancak’lı   Bornova’da Reklamcı, Egede   Bornova’da Reklamcı,  Alüminyum zeminli Tabelala, Alsancağa Bornova’da Reklamcı,Çiğli   Bornova’da Reklamcı  , Çiğli   Bornova’da Reklamcı, Çiğli’de   Bornova’da Reklamcı,  Görsel   Bornova’da Reklamcı, Menemen   Bornova’da Reklamcı, Menemen’de   Bornova’da Reklamcı, Menemenli   Bornova’da Reklamcı,Aliağa   Bornova’da Reklamcı, Aliağa’da  Bornova’da Reklamcı,  Aliağalı   Bornova’da Reklamcı,SeferihisarBornova’da Reklamcı,  Seferhisarlı   Bornova’da Reklamcı, Seferhisarda Bornova’da Reklamcı,BucaBornova’da Reklamcı, Buca’da   Bornova’da Reklamcı  , BucalıBornova’da Reklamcı, Pınarbaşı   Bornova’da Reklamcı,  Pınarbaşı’ndaBornova’da Reklamcı, Pınarbaşılı   Bornova’da Reklamcı,ManisaBornova’da Reklamcı, Manisa’da   Bornova’da Reklamcı,  ManisalıBornova’da Reklamcı,Kordon Bornova’da Reklamcı, Kordon’da   Bornova’da Reklamcı, Kordon’daBornova’da Reklamcı,Torbalı   Bornova’da Reklamcı, Torbalı’da Bornova’da Reklamcı, Torbalı’ya   Bornova’da Reklamcı,  Alsancak’ta Bornova’da Reklamcı  Tabela,  Egede   Bornova’da Reklamcı  ,  İzmirde Bornova’da Reklamcı  ,  Karşıyaka’da   Bornova’da Reklamcı  ,  Konak’ta Bornova’da Reklamcı  ,  Manisa’da   Bornova’da Reklamcı

Köymenler İzmir’de  Reklamcı telefon: 0232 374 0 724

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes